Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
“Vereniging Oud-Medewerkers KPN regio Den Haag”

(versie 15 november 2018)

Dit is een privacyverklaring van Vereniging Oud-Medewerkers KPN regio Den Haag gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27197680. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.         GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1      Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)       lid wordt van onze vereniging;
(b)       via het contactformulier contact met ons opneemt;
(c)       zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
(d)       de website www.vomkpngv.nl bezoekt.

1.2      Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)       naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, pensioennummer.

1.3      Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)       het lidmaatschap te effectueren;
(b)       contact met u op te nemen of te onderhouden;
(c)       brieven en/of e-mails te verzenden;
(d)       ons kwartaalblad “De Schakel” te verzenden;
(e)       de website te optimaliseren;
(f)       de financiële administratie uit te voeren.

2.        INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1      U kunt contact opnemen met de secretaris via e-mailadres secretaris@vomkpngv.nl voor:

(a)       meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)       vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)       inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d)       correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)       bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

3.        BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1      Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.        DERDEN

4.1      Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)       intern aan de leden van het bestuur (voor informatiedoeleinden en adreswijzigingen);
(b)       PVKPN voor mutaties in ons ledenbestand (voor de subsidieregelingen en toezending nieuwsbrieven);
(c)       ING bank (voor de automatische incasso van contributiegelden);
(d)       de drukker en verzendklaarmaker van kwartaalblad “De Schakel”.

4.2      Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website “www.vomkpngv.nl” en in ons kwartaalblad “De Schakel”, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder artikel 2.1).

5.        BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1      Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.        WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1      Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.