Algemene ledenvergadering 2023 (16 maart 2023)

Algemene Leden Vergadering in de Groene Loper (16 maart 2023, 14:00-16:00 uur), zaal open 13:30 uur

De nu geplande reguliere ALV zal hopelijk kunnen worden gehouden op donderdag 16 maart 2023. Hierin zal door het bestuur verslag worden gedaan over het verenigingsjaar 2022.

We gaan er weer een gezellige aangeklede ALV van maken.

Als u de ALV-bijdragen van het bestuur wilt ontvangen (circa 1 maart 2023), stuur dan een e-mail naar onze secretaris. De stukken worden dan per e-mail gezonden. Ieder lid en partnerlid is welkom maar wel weer het verzoek om ons even een e-mailtje te sturen (of telefonisch) als u komt.
Dus gaarne vóór 15 maart 2023 een aanmelding sturen naar secretaris@vomkpngv.nl of 079 3621210 of via het aanmeldformulier op de website.  

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website bij de rubriek “van en voor leden/formulieren”. U moet dan wel ingelogd zijn. 

 Zaal open           13.30 uur (met koffie/thee en iets er bij)
Aanvang              14:00 uur
Einde uiterlijk  16.00 uur

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2022
 4. Jaarverslag 2022 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2022 van de activiteitencommissie
 6. Jaarverslag 2022 van de penningmeester
 7. Balans 2022 en Resultatenrekening 2022
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
 9. Verkiezing kascontrolecommissie 2023
 10. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Voorstel aanpassingen huishoudelijkreglement i.v.m. WBTR 
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting op de agenda

Bij punt 10: verkiezing kascontrolecommissie

Huidige leden zijn de heren R. van Leeuwen, P. Stikvoort en C. van Rijn. D. Lammers is reservelid
De heren kunnen worden herkozen.

Bij punt 11: verkiezing bestuursleden