Algemene ledenvergadering 2022 (17 maart)

Algemene Leden Vergadering in de Groene Loper (17 maart 2022, 14:00-16:00 uur), zaal open 13:30 uur

De nu geplande reguliere ALV zal hopelijk kunnen worden gehouden op donderdag 17 maart 2022. Hierin zal door het bestuur verslag worden gedaan over het jaar 2021.

We gaan er weer een gezellige aangeklede ALV van maken.

Als u de ALV-bijdragen van het bestuur wilt ontvangen (circa 2 maart 2022), stuur dan een e-mail naar onze secretaris. De stukken worden dan per e-mail gezonden. Ieder lid en partnerlid is welkom maar wel weer het verzoek om ons even een e-mailtje te sturen (of telefonisch) als u komt. Hoe de ALV zal worden ingericht is nog afhankelijk van de dan geldende richtlijn van de overheid.
Dus gaarne vóór 1 maart 2022 een aanmelding sturen naar secretaris@vomkpngv.nl of 079 3621210 of via het aanmeldformulier op de site.  

AANMELDING IS NOG NIET MOGELIJK EN IS OOK NOG NIET NODIG

 Zaal open           13.30 uur (met koffie/thee en iets er bij)
Aanvang              14:00 uur
Einde uiterlijk  16.00 uur

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 september 2021
 4. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2021 van de activiteitencommissie
 6. Jaarverslag 2021 van de penningmeester
 7. Balans 2021 en Resultatenrekening 2021
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
 9. Verkiezing kascontrolecommissie 2022
 10. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Voorstel aanpassingen huishoudelijkreglement i.v.m. WBTR 
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting op de agenda

Bij punt 10: verkiezing kascontrolecommissie

Huidige leden zijn de heren R. van Leeuwen, P. Stikvoort en C. van Rijn. D. Lammers is reservelid
De heren kunnen worden herkozen.

Bij punt 11: verkiezing bestuursleden

De penningmeester de heer P.C.J. (Peter) van der Arend is na drie termijnen van drie jaar volgens de reglementen aftredend.