Algemene ledenvergadering 2021 (16 sept)

Algemene Leden Vergadering in de Groene Loper (16 sept 2021, 14:00-16:00 uur), zaal open 13:30 uur

De eerder geplande ALV’s hebben geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de corona richtlijnen.
De nu geplande reguliere ALV 2020 zal hopelijk eindelijk wel kunnen worden gehouden op donderdag 16 september 2021. Hierin zal verslag worden gedaan over zowel het jaar 2019 als het jaar 2020.
Na al die doorgeschoven data moet het nu dan eindelijk eens gaan lukken. We willen als bestuur weer formeel verder met een samenstelling die goedgekeurd is door de ALV.

We gaan er een gezellige aangeklede ALV van maken.

Als u de ALV-bijdragen van het bestuur wilt ontvangen (circa 2 september 2021), stuur dan een e-mail naar onze secretaris. De stukken worden dan per e-mail gezonden. Ieder lid en partnerlid is welkom maar wel weer het verzoek om ons even een e-mailtje te sturen (of telefonisch) als u komt. Hoe de ALV zal worden ingericht is nog afhankelijk van de dan geldende richtlijn van de overheid.
Dus gaarne vóór 1 september een aanmelding sturen naar secretaris@vomkpngv.nl of 079 3621210 of via het aanmeldformulier op de site.  

 Zaal open           13.30 uur (met koffie/thee en iets er bij)
Aanvang              14:00 uur
Einde uiterlijk  16.00 uur

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2019
 4. Jaarverslag 2019&2020 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2019&2020 van de activiteitencommissie
 6. Jaarverslag 2019&2020 van de penningmeester
 7. Balans 2019 en 2020 en Resultatenrekening 2019 en 2020
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
 9. Begroting 2021 en vaststelling contributie 2021
 10. Verkiezing kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden
  11a: Voorstel aanpassingen huishoudelijkreglement
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting op de agenda

Bij punt 10: verkiezing kascontrolecommissie

Huidige leden zijn de heren D. Knoester , R. van Leeuwen, P. Stikvoort en mw. K. Harteveld-Sarton. De heer Knoester is aftredend en mw. Harteveld treedt toe tot het bestuur.
Er moet een nieuw lid en een reservelid worden gekozen.

Bij punt 11: verkiezing bestuursleden

De heren E.J. (Ed) Minkman en Th.J. (Theo) Spinders zijn aftredend.
De heer J. (Hans) Zuurmond is aftredend, maar is herbenoembaar voor een tweede termijn.

Voorstel van het bestuur is de benoeming van:

 • 1e secretaris mw. M.K. (Tineke) Peeneman-de Mos, 
 • 2e secretaris mw. K.A. (Majorie) Harteveld-Sarton, en
 • voorzitter Activiteitencommissie de heer P.W.A. (Piet) Zuiderwijk